De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) houdt toezicht op de tarieven.

Vergoedingen / Verzekering

Bekijk hier uw:  Polis informatie Dieetadvisering vanuit de basisverzekering 2020.
Ik heb contracten gesloten met alle verzekeraars. Het is altijd aan te raden een verwijsbrief van uw huisarts te vragen: veel verzekeraars vergoeden alleen de 3 uur als er medische noodzaak is voor begeleiding.

Informatie voor consument

Naar de diëtist zonder verwijzing Vanaf 1 augustus 2011 kunt u ook zonder verwijzing naar de diëtist. Op zich was het  al mogelijk om voor informatie en voorlichting rechtstreeks de diëtist te benaderen. Nu kan het dus ook als er een medische aanleiding is en u echt dieetbehandeling nodig heeft.

Directe Toegankelijkheid Diëtetiek Officieel noemen we het Directe Toegankelijkheid Diëtetiek (DTD). In de praktijk betekent het  dat u geen verwijsbrief van een arts meer nodig heeft. Natuurlijk staat het u vrij om altijd eerst een arts te raadplegen voor u zich tot de diëtist wendt. Het is echter strikt genomen niet meer noodzakelijk. U bepaalt dat gewoon zelf en het kan prettig zijn om rechtstreeks te gaan, omdat u dan sneller aan de slag kunt met het aanpassen van uw voeding en eetgedrag. Aangezien de huisarts een belangrijke rol speelt bij de coördinatie van de zorg, zal de diëtist in overleg met u de huisarts wel informeren.

Wat doet de diëtist als ik rechtstreeks daar heen ga? Als u rechtstreeks naar de diëtist gaat zonder een verwijsbrief van een arts dan zal de diëtist eerst een zogenaamde screening uitvoeren. Dat houdt in dat de diëtist eerst gaat bepalen of u met uw klachten en uw hulpvraag wel aan het juiste adres bent. Zo niet, dan kan de diëtist u adviseren om een afspraak te maken bij u huisarts. Het kan ook zijn dat de diëtist u doorstuurt naar een collega diëtist die meer deskundig is op een bepaald gebied.

Check voor alle zekerheid uw zorgverzekering Via de basisverzekering vergoedt de zorgverzekeraar 3 uur dieetadvisering per kalenderjaar. De tijd die nodig is voor de eerste screening hoort daar ook bij. Sommige verzekeraars vergoeden via een aanvullende verzekering enkele extra uren dieetadvisering. Dit is per verzekeraar anders. Het is mogelijk dat een zorgverzekeraar niet in alle gevallen een (volledige) vergoeding geeft. Informeert u voor alle zekerheid eerst bij uw zorgverzekeraar hoe diëtetiek met en zonder verwijsbrief wordt vergoed. Als de zorgverzekeraar de rekening van de diëtist niet vergoedt, wanneer u zonder verwijzing komt,  vraag dan eerst om een verwijzing aan uw arts.

Praktisch, persoonlijk en professioneel. De diëtist is praktisch. Een diëtist is de deskundige op het gebied van voeding bij gezondheid en ziekte. Maar de diëtist is ook een kenner als het gaat om lekker eten en het aanbod in de supermarkt. Juist die combinatie maakt dat de diëtist u heel praktisch kan adviseren, met duidelijke adviezen die u meteen kunt toepassen. De diëtist adviseert persoonlijk Ieder mens heeft zijn eigen eetgewoontes, smaak en voorkeuren. Een diëtist geeft daarom altijd een dieetbehandeling op maat. U krijgt een persoonlijk advies met de begeleiding die bij u past. Alleen dan lukt het om zo’n advies ook op te volgen en uw eet- en leefpatroon aan te passen.  De diëtist werkt professioneel Alleen professionals die de vierjarige hbo-opleiding Voeding en Diëtetiek hebben afgerond, mogen zich ‘diëtist’ noemen. Deze titel is bij de wet beschermd. Na het afstuderen is elke diëtist verplicht om het vak goed bij te houden, voldoende werkervaring op te bouwen en te voldoen aan kwaliteitsnormen.

Diëtisten die aan deze eisen voldoen, worden ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.              Via de website www.kwaliteitsregisterparamedici.nl kunt u vinden of een diëtist geregistreerd is.

Aangesloten bij NVD, kwaliteits geregistreerd in het KP

AGB-code van Cora Berndt: 24052055
AGB-code Praktijk Voeding en Leefstijl: 24052056
KP nummer: 29913670789

Betaling

Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn, bent u in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang u in gebreke blijft aan uw verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij u. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Triodosbank: NL86 TRIO 0198080832

Incasso

De diëtist is bij uitblijven van betaling gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daar mee te belasten. In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden. Bij een 2e betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met € 5,00 administratiekosten, bij een 3e betalingsherinnering met € 10,00.

Verschuldigd

Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen zijn, ter zake de juistheid van hetgeen u verschuldigd bent, de administratieve gegevens van de diëtist bindend.

Aansprakelijkheid

Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de opvolging door u van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de diëtist.