De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) houdt toezicht op de tarieven.

Vergoedingen / Verzekering

Bekijk hier uw:  Polis informatie Dieetadvisering vanuit de basisverzekering 2018.
Het is altijd aan te raden een verwijsbrief van uw huisarts te vragen: veel verzekeraars vergoeden alleen de 3 uur als er medische noodzaak is voor begeleiding.

Aangesloten bij NVD, kwaliteits geregistreerd in het KP

AGB-code van Cora Berndt: 24052055
AGB-code Praktijk Voeding en Leefstijl: 24052056
KP nummer: 29913670789

Betaling

Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn, bent u in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang u in gebreke blijft aan uw verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij u. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Triodosbank: NL86 TRIO 0198080832

Incasso

De diëtist is bij uitblijven van betaling gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daar mee te belasten. In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden. Bij een 2e betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met € 5,00 administratiekosten, bij een 3e betalingsherinnering met € 10,00.

Verschuldigd

Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen zijn, ter zake de juistheid van hetgeen u verschuldigd bent, de administratieve gegevens van de diëtist bindend.

Aansprakelijkheid

Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de opvolging door u van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de diëtist.